บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด
โทร 098 265 3953 , 092 278 9859
  • th

ACI-50 Series 1


ACI-50 Series 1

 

 

ลักษณะของเตาเผา
1. ขนาดเตา กว้าง 1.25 ม. X ยาว 1.25 ม. X สูง 1.70 ม.
2. ความสูงของปล่อง 4 ม. (จากพื้น) ท่อนล่างหล่อด้วยปูนทนความร้อนและด้านบน มีกำบังลมเพื่อรักษาความสมดุลและควบคุมอากาศ ในห้องเผาไหม้ห้องที่ 2
 

3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง ( TWIN CHAMBERS )
- ห้องที่ 1 เป็นห้องเผาขยะที่ความร้อน 400 – 600 o C
- ห้องที่ 2 เป็นห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น และดักฝุ่นละออง ที่ความร้อน 600 – 800 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
 

5. น้ำหนักเตารวม 3,000 กิโลกรัม
6. เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้ ( Mobile incinerator)
7. สินค้ารับประกัน 1 ปี 

 
 

 

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

1.อิฐทนไฟ SK-32   ST- 64 JIS ทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,200o C    
2. อิฐฉนวน B-1 ST- 65 JIS Standard  
 
3. ปูนทนไฟ Cast 13ES,Cast 13LW 1,300o C    
4. ปูนทนไฟ Cast 15ES 1,500oC Astm Standard    
5. Ceramic  Fiber , Temp  1,260o C     
6. เหล็กโครงสร้าง   หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.    
7. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.


 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ของเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ

ยี่ห้อ Sankyo  รุ่น ACI-50 Series 1

 

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน SANKYO ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) Mgm3 ไม่เกิน  320 254 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) ppm ไม่เกิน  30 6 ผ่าน

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
   (Oxygen of Nitrogen as Nitrogen Dioxide)

ppm ไม่เกิน  250 101 ผ่าน
4. คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) ppm Not mentioned 5 ผ่าน
5. คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon Monoxide) ppm Not mentioned 607 ผ่าน
6.  สารตะกั่ว ( Lead ) Mg/m3 ไม่เกิน  1.5 <0.005 ผ่าน
7. สารแคดเมียม ( Cadmium ) Mg/m3 ไม่เกิน  0.5 <0.002 ผ่าน
8.  สารปรอท (Mercury) Mg/m3 ไม่เกิน  0.05 <0.0002 ผ่าน
9. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ppm ไม่เกิน  80 13.60 ผ่าน
10. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % ไม่เกิน 10 5 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน

1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25o Cความดัน 1 บรรยากาศ  และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7


 

การใช้งานเตาเผาขยะรุ่น รุ่น ACI-50 Series 1

1.นำขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาขยะครั้งก่อนทั้งหมดออกจากเตา แล้วนำขยะแห้งใส่ในห้องเผาขยะห้องที่ 1 จุดให้ลุกไหม้ด้วยไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค


 

2.ปิดประตูเตาให้เกิดการเผาไหม้ด้วยระบบควบคุมอากาศ ขยะจะลุกไหม้ต่อไปได้เอง โดยไม่มีการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส หรือเชื้อเพลิงใดๆมาช่วยเผา 


 

3.ขณะเริ่มเผาขยะจะเกิด ควัน และเขม่า ซึ่งจะเกาะติดที่ผนังเตาด้านในเป็นสีดำ และยังเห็นควันออกจากปล่องควันเมื่อนำขยะเข้าเผาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15 นาที อุณหภูมิจะสูงถึง 400-700 องศาเซลเซียส ควันและเขม่า จะถูกเผาไหม้ เหลือปริมาณลดน้อยลงตามลำดับจนหมดไป สังเกตุเห็นผนังเตาด้านในกลายเป็นสีขาว และไม่มีควันออกจากปลายปล่อง

 

4.อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553  เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ