บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด
โทร 098 265 3953 , 092 278 9859
  • th

ACI-20 Series 2


ACI-20 Series 2

 

 

คุณลักษณะของเตาเผา
1. ขนาดเตา สูง 1.25 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 ซ.ม. 
2. ความสูงของปล่อง 5 ม. จากพื้น
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง
- ห้องที่ 1 เป็นห้องเผาขยะที่ความร้อน 300-450o C
- ห้องที่ 2 เป็นห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น ที่ความร้อน 400 – 800 o C

4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตาไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม
6. ไม่ใช้ ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส ช่วยในการ เผาไหม้ ไม่ใช้ ระบบเติมอากาศ หรือ blower
7. ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาตัวเอง จุดติดด้วย ไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค


 

8. เผาขยะมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา
9. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียจาก ปล่องควันผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553
10. เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้
11. สินค้ารับประกัน 1 ปี

 

 
 

 

 วัสดุที่ใช้

1. ปูนทนไฟ    2. Ceramic  Fiber    3. เหล็กโครงสร้าง  หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.    4. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ Sankyo รุ่น 20
 

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน SANKYO ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) Mgm3 ไม่เกิน  320 286 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) ppm ไม่เกิน  30 <0.3 ผ่าน

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
   
(Oxygen of Nitrogen as Nitrogen Dioxide)

ppm ไม่เกิน  250 33 ผ่าน
4. คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) ppm Not mentioned 3.77 ผ่าน
5. คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon Monoxide) ppm Not mentioned 399 ผ่าน
6.  สารตะกั่ว ( Lead ) Mg/m3 ไม่เกิน  1.5 <0.0014 ผ่าน
7. สารแคดเมียม ( Cadmium ) Mg/m3 ไม่เกิน  0.5 <0.0008 ผ่าน
8.  สารปรอท (Mercury) Mg/m3 ไม่เกิน  0.05 <0.0003 ผ่าน
9. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ppm ไม่เกิน  80 1.94 ผ่าน
10. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % ไม่เกิน 10 5.96 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน

1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25o Cความดัน 1 บรรยากาศ  และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7